rohusheaderimage
rohusheaderimage

HEM

AKTUELLT

OM HEMUNDERVISNING

FRÅGOR & SVAR

OM ROHUS

BLI MEDLEM

KONTAKTA OSS

VITESFONDEN

rohusheaderimage
rohusheaderimage

Denna artikel skriven av ROHUS ordförande Jonas Himmelstrand publicerades i nättidningen Liv&Rätt den 6 december 2013. Återges här med tillstånd.

Hemundervisning – det kan väl aldrig fungera, eller…?

Med flera miljoner barn i modern hemundervisning, framförallt i de anglosaxiska länderna, så finns åtskillig forskning. Eftersom barn i skolåldern är läskunniga är sådan forskning ofta lätt att göra och därmed finns forskning gjord på tiotusentals hemundervisade barn.

Resultaten är mycket uppseendeväckande, och visar att ett helt nytt synsätt – paradigm – inom det globala utbildningsväsendet är under långsam uppsegling.

• Hemundervisning ger minst lika goda, och ofta bättre, akademiska resultat jämfört med skola. Detta kan vara svårt att tro på men visas i studie efter studie i USA, Kanada och England.

• En hemundervisande förälder med lärarutbildning visar ingen signifikant förbättring av utfallet – vilket antyder att hemundervisning har helt andra framgångsfaktorer än skola.

• Däremot presterar hemundervisade barn till föräldrar med akademisk examen bättre än hemundervisade barn till föräldrar som saknar akademisk examen.

• MEN, även barn till lågutbildade mödrar som inte avslutat sin gymnasieutbildning presterade signifikant bättre genom hemundervisning än i skola.

• Totalt sett är den sociala påverkan från familjeinkomst, kön, föräldrarnas utbildning och sociala status mindre på hemundervisade barn än på skolbarn.

• En större andel hemundervisade barn går vidare till högre utbildning jämfört med skolbarn. Totalt sett minskar alltså hemundervisning ett av skolans mest svårlösta problem, den sociala snedrekryteringen till högre utbildning.

• Även den sociala utvecklingen visar på goda utfall. Det finns inga indikationer på en sämre social mognad hos hemundervisade barn än hos skolbarn, snarare tvärtom. Hemundervisade barn har minst lika god självuppfattning, lika gott självförtroende och lika god förmåga att hävda sig som skolbarn. De har färre problembeteenden och bättre ledarförmåga. Detta sätter stora frågetecken inför dagens sociologiska teorier om socialisering av unga.

• Slutligen visar det sig att hemundervisade barn som vuxna är mer engagerade i samhället, oftare deltar i föreningslivet, mer sannolikt startar egna företag och oftare röstar i politiska val. Hemundervisning synes, märkligt nog, ge en bättre ”social träning” än skola.

Detta är utfall av forskning, men förklaringarna bakom är mer komplexa. Nämnas bör att dagens skolproblem inte i huvudsak är skolans fel, utan beror av orsaker utanför skolans kontroll. Ingen påstår heller att en vanlig förälder kan ersätta en högskoleutbildad lärare i skolmiljö.

Vidare måste framhållas att hemundervisande föräldrar själva har valt detta. Ingen forskning som säger att föräldrar utbildar sina barn lika bra som skola. Forskningen säger att de föräldrar som valt att hemundervisa sina barn utbildar dem minst lika bra som skola.

Helt klarlagt är i alla fall att barns vars föräldrar väljer hemundervisning får akademiska och sociala resultat som är fullt jämförbara med skola. Vi ska fördjupa oss i denna synbara paradox i kommande artiklar.

Jonas Himmelstrand

ROHUS - Riksorganisationen för hemundervisning i Sverige

m22

ROHUS pressmeddelanden

ROHUS-bloggen

ROHUS YouTube kanal

Hemundervisning i media

Familjer i exil berättar

GHEC 2012 i Berlin

Berlin-deklarationen

The Rio Principles

• • •

Hur kan man hemundervisa i Sverige?

Svenska hemundervisare berättar

Forskning och litteratur

Länkar