rohusheaderimage
rohusheaderimage

HEM

AKTUELLT

OM HEMUNDERVISNING

FRÅGOR & SVAR

OM ROHUS

BLI MEDLEM

KONTAKTA OSS

VITESFONDEN

rohusheaderimage
rohusheaderimage

Denna artikel skriven av ROHUS ordförande Jonas Himmelstrand publicerades i nättidningen Liv&Rätt den 13 december 2013. Återges här med tillstånd.

Hemundervisning – lärbarheten förklarar resultaten

I veckan har den senaste Pisa-studien presenterats med jämförande statistik över 15-åringars skolresultat i ett stort antal länder. Skolresultaten i Sverige har rasat dramatiskt och ligger nu nära botten bland världens industriländer.

Teorierna bakom dessa nedslående resultat är många. En faktor är dock bortglömd – intressant nog samma faktor som får hemundervisning att blomstra. Det är lärbarhetsfaktorn, alltså hur pass lärbar, eller mottaglig för undervisning, som eleven är. Är alla svenska elever lärbara? Kommer de till skolan på morgonen mätta i magen, emotionellt välnärda i hjärtat och med en brinnande lust att lära med hjärnan? Skola förutsätter lärbara elever, men mycket tyder på att Sverige har tappat här. Vi vet att den psykiska ohälsan hos Sveriges unga rasat ungefär lika snabbt som skolresultaten. Vi vet också att svenska föräldrar blivit allt villrådigare i sin föräldraroll.

Den kanadensiske psykologen dr Gordon Neufeld har beskrivit den lärbara eleven utifrån klassisk utvecklingspsykologi och modern neurobiologi. En lärbar elev har tillgång till tre grundläggande lärprocesser: 1) intresse, nyfikenhet och en hunger att lära, 2) förmåga till anpassning, att kunna lära av misstag och acceptera regler, 3) utvecklade frontallober med förmåga att samtidigt känna motstridiga känslor vilket är den centrala förmågan bakom allt civiliserat beteende, bakom värdegrund och högre utbildning. Ingen av dessa processer kan läras in, men de är förutsättningar för att inlärning ska kunna ske. Dessa processer mognar naturligt fram till skolåldern hos barn som lever i en emotionellt närande miljö med sin viktigaste anknytning till en trygg vuxen – som regel en förälder.

Hur kan detta förklara hemundervisningens goda resultat? Jo, hemundervisning är starkt positivt självselekterande. De föräldrar som väljer att hemundervisa är föräldrar som är villiga att vara med sina barn på heltid 24/7/365. Det förutsätter en god relation med barnen, helt enkelt för att stå ut. Typiskt sätt har alltså hemundervisade barn en tämligen ideal miljö: alltid en trygg nära anknuten vuxenkontakt, en lugn emotionellt trygg miljö, en helt individualiserad undervisning, ingen administrativ tidsspillan som i klassrummet, och inga av de problem som följer av skolans stora ålderssegregerade grupper som konformism, gångbildning, utfrysning, kamratsvek och mobbning. Hemundervisningens främsta företräde framför skola är just elevens lärbarhet, deras stora lärhunger, intresse och nyfikenhet. Det är därför en förälder duger som lärare. Skollärare som träffar hemundervisade avundas ofta föräldrarna: ”Om jag ändå hade bara sådana barn i klassen, så skulle ju skolan fungera.” Absolut, skola förutsätter lärbara barn. Men många skolbarn idag har låg lärbarhet. Med en psykisk ohälsa hos 20-30% av våra barn borde vi inte förundra oss över de dåliga studieresultaten.

Detta tyder på att skolproblem inte bara är ett skolproblem, utan kanske i än högre grad ett samhällsproblem. Vi utvecklar resonemanget i en kommande artikel.

Jonas Himmelstrand

Ordförande ROHUS

ROHUS - Riksorganisationen för hemundervisning i Sverige

m22

ROHUS pressmeddelanden

ROHUS-bloggen

ROHUS YouTube kanal

Hemundervisning i media

Familjer i exil berättar

GHEC 2012 i Berlin

Berlin-deklarationen

The Rio Principles

• • •

Hur kan man hemundervisa i Sverige?

Svenska hemundervisare berättar

Forskning och litteratur

Länkar