rohusheaderimage
rohusheaderimage

HEM

AKTUELLT

OM HEMUNDERVISNING

FRÅGOR & SVAR

OM ROHUS

BLI MEDLEM

KONTAKTA OSS

VITESFONDEN

rohusheaderimage
rohusheaderimage

Kontakt med utbildningsminister Gustav Fridolin 2014-2015

ROHUS har kontaktat den nye utbildningsministern vid två tillfällen, den 29 oktober 2014 och den 4 mars 2015, utan att två svar. Bägge mejlen kan läsas nedan.

På Miljöpartiets dag den 2 juli under Almedalsveckan 2015 lyckades ROHUS få en kort personlig kontakt med utbildningsministern – inget underlättande av hemundervisning är att vänta. Ett pressmeddelande om detta kan läsas här.

PS. Den 11 september 2015 kom till slut ett skriftligt svar på ROHUS bägge mejl. Utbildningsdepartementets svar kan läsas här. DS.


Till utbildningsminister Gustav Fridolin den 4 mars 2015

Undertecknad skrev till utbildningsminister Gustav Fridolin den 29 oktober 2014 om hemundervisning och har ännu inte fått svar. Tidigare förfrågan finns inkopierad nedan. Frågan har idag aktualiserats genom ett lagförslag i USA om politisk asyl för hemundervisare som hotas, trakasseras eller lagförs i sina hemländer.

Frågan gäller om den rödgröna regeringen står bakom det de facto förbud mot hemundervisning - "undervisning på annat sätt" - som den tidigare alliansregeringen och Jan Björklund införde genom den nya skollagen 2010:800, 24 kapitlet, 23 §. Lagens ödesdigra begrepp är kravet på ”synnerliga skäl”.

Idag flyr svenska familjer Sverige. Här på Åland kallas de i folkmun "svenska skolflyktingar". Finland och Åland tillåter liksom Norge och Danmark hemundervisning, och dit flyr de flesta svenska hemundervisande familjerna.

Idag diskuterar USA:s representanthus ett lagförslag som skulle ge möjlighet till politisk asyl för hemundervisande familjer som hotas och trakasseras i sina hemländer. Länder med förbud mot hemundervisning, som Tyskland och Sverige, står i fokus. Lagförslaget kan läsas på: http://judiciary.house.gov/_cache/files/1a7f3e3e-b9c9-4f50-a013-de67add339b5/chaffe-021-xml.pdf (se "Section 21. Asylum Cases for Home Schoolers"). Den amerikanska hemundervisningsorganisationen HSLDA har även skrivit om lagförslaget här: http://www.hslda.org/elert/archive/elertarchive.aspx?7403

Att hemundervisning är en mänsklig rättighet framgår av en rad internationella MR-konventioner. De finns alla samlade i Berlin-deklarationen som kan läsas här: http://www.theberlindeclaration.org

I skrivande stund är den rödgröna regeringen ansvarig för de dussintals familjer som under stora ekonomiska umbäranden flytt Sverige för den mänskliga rättigheten att kunna hemundervisa sina barn. Ännu fler familjer med förskolebarn ligger i startgroparna för att lämna landet inför skolåldern. Svenska skolflyktingar på Åland tar emot strid ström av svenska familjer som undersöker möjligheterna att fly till Åland när barnen når skolåldern.

Fråga till utbildningsministern: Kommer utbildningsministern att ändra skollagen för att göra hemundervisning i Sverige möjligt liksom i majoriteten av demokratier? Eller kommer utbildningsministern att öppna dörren för den första svenska familj som får politisk asyl i USA?

Med vänlig hälsning

ROHUS ordförande
Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige - ROHUS
 


Tidigare obesvarade förfrågan till utbildningsministern skickades den 29 oktober 2014 och löd enligt följande:

Till utbildningsminister Gustav Fridolin

Som utbildningsminister är Du ytterst ansvarig för lagstiftningen i skolfrågor. Din företrädare Jan Björklund drev igenom en mycket olycklig lag, i strid med en rad internationella människorättskonventioner, och i strid med praxisen i de flesta av dagens demokratier. Lagen har lett till att dussintals svenska familjer har flytt Sverige efter omotiverade socialtjänstingripanden, viteshot på upp till 240 000 kronor, och vad som ibland synes vara rena trakasserier från vissa svenska kommuner.

Min fråga till Dig är om den nya regeringen står bakom denna lag, eller planerar för en lagändring? Frågan gäller skollagen 2010:800, 24 kapitlet, 23 §. Lagens ödesdigra begrepp är kravet på ”synnerliga skäl”.

Undertecknad är ordförande i ROHUS, Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige. ROHUS organiserar de svenska föräldrar som i enlighet med internationella konventioner valt att själva undervisa sina barn i skolåldern, istället för skola. Genom den nya skollagen under den tidigare alliansregeringen så förbjöds i praktiken all hemundervisning genom kravet på ”synnerliga skäl”, något som Lagrådet ifrågasatte men som lämnades utan åtgärd.

Hemundervisning är idag världens förmodligen snabbast växande utbildningsform där miljoner barn hemundervisas fullt lagligt i framförallt de anglo-saxiska länderna, England, Irland, USA, Kanada, Nya Zeeland och Australien, men även i majoriteten av EU-länder – inklusive alla våra nordiska grannländer – samt även i Sydafrika, Mexiko, Israel, Sydkorea och Ryssland för att ta några mer udda länder. Undantagen i den demokratiska världen är framförallt Tyskland där hemundervisning är förbjudet genom en lag från 1938, och Sverige, där all modern hemundervisning förbjöds när den nya skollagen trädde i kraft den 1 juli 2011.

Forskningen visar övertygande att hemundervisning är en utbildningsform som ger minst lika goda resultat, både akademiskt och socialt, som skola. Även andra fördomar har visat sig komma på skam. Den vetenskapliga pedagogiska tidskriften The Peabody Journal of Education ägnade en helt nummer åt hemundervisning 2013 (volume 88, issue 3). Moderna utvecklingspsykologer har också lyckats förklara de paradoxalt goda resultaten hos hemundervisning genom relationer, psykologisk anknytning och en bättre inlärningsmiljö vilken i hemmiljön ökar elevernas lärbarhet. Hemundervisning är den mänskliga historiens överlägset vanligaste undervisningsform och har återuppväckts i kunskapssamhället. Hemundervisning har uppenbart återkommit för att stanna, även om omfattningen är liten i vår tid. I USA med överlägset mest hemundervisning i världen, både i relativa och absoluta tal, räknar man med 2-3 miljoner hemundervisade barn, eller 3-4 % av alla barn i skolåldern.

Frågan gäller dock inte huruvida man gillar hemundervisning eller ej. Det handlar om huruvida internationella konventioner ska respekteras eller ej. FN:s särskilde rapportör om Rätten till Undervisning säger explicit i sin rapport om Tyskland att hemundervisning är en giltig utbildningsform som ska respekteras (United Nations, Report of the Special Rapporteur on the right to education, Vernor Muñoz. 2006, punkt 62).

Professor Christian Beck, Institute of Educational Research vid Oslo universitet, är kanske den skandinav som forskat mest på hemundervisning. Han menar att hemundervisning väsentligt vidgar förståelsen av pedagogik och att därför ”…de norska hemundervisarna är förtrupperna i utvecklingen av det norska skolsystemet”. Detta är kunskap som Sverige idag helt går miste om.

Innan den nya skollagen trädde i kraft hade Sverige ca 100 hemundervisade barn, en internationellt sett extremt låg nivå i både relativa och absoluta tal. Sedan dess har ett 30-tal av dessa lämnat Sverige med sina familjer, en del i ren flykt efter hot från de sociala myndigheterna, eller viten, där en familj tvingats betala 100 000 kronor (Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 2910-13 och 2911-13). Av dessa familjer finns idag drygt hälften i svenskspråkiga Finland där de i folkmun med vänligt leende kallas ”svenska skolflyktingar”. Övriga har flyttat till Norge, Danmark, Frankrike, USA och Kanada. I samtliga dessa länder är hemundervisning fullt lagligt, med lite olika krav och förutsättningar.

Allt detta är en skam för Sverige, som i andra fall håller hårt på respekten för de internationella människorättskonventionerna. Idag faller ansvaret på den nya regeringen om inte signaler till en förändring hörs. Det är ingen stor lagändring som behövs, det räcker med att stryka kravet på ”synnerliga skäl” i skollagens 24 kap, 23 §, samt göra motsvarande ändringar i lagens förarbeten.

Frågan är alltså: Överväger den nya regeringen att se över skollagen så att skrivningen möjliggör hemundervisning i Sverige i enlighet med de internationella konventionerna och demokratisk praxis?

Vi i ROHUS är naturligtvis alltid villiga till ett möte med Dig eller andra tjänstemän på utbildningsdepartementet.

Med vänlig hälsning

ROHUS Ordförande
Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige - ROHUS

ROHUS - Riksorganisationen för hemundervisning i Sverige

m22

ROHUS-bloggen

ROHUS YouTube kanal

Svenska hemundervisare berättar

GHEC 2012 i Berlin

Berlin-deklarationen

The Rio Principles

• • •

Hur kan man hemundervisa i Sverige?

Forskning och litteratur

Länkar