rohusheaderimage
rohusheaderimage

HEM

AKTUELLT

OM HEMUNDERVISNING

FRÅGOR & SVAR

OM ROHUS

BLI MEDLEM

KONTAKTA OSS

VITESFONDEN

rohusheaderimage
rohusheaderimage

ROHUS - Riksorganisationen för hemundervisning i Sverige

m22

Rohuswww1Hur kan man hemundervisa i Sverige?

Det kommer många frågor till ROHUS om hur man hemundervisar i Sverige, dels från i Sverige bosatta, och dels från utomlands bosatta som redan hemundervisar där, och av olika skäl behöver flytta till Sverige. Det kommer fler frågor än vi ibland hinner svara på och därför försöker vi sammanfatta de viktigaste detaljerna här.

Det finns i princip fyra vägar att gå, ingen utan sina särskilda besvär eller risker:

1) Ansökan enligt skollagen
Man ansöker om att få hemundervisa till utbildningsnämnden i kommunen man är bosatt i. Enligt skollagen 24 kapitlet 23 paragrafen ska man då uppfylla tre rekvisit: 1) man ska erbjuda ett fullgott alternativ till skola, 2) medge insyn, 3) det ska finnas synnerliga skäl. Abret här är de "synnerligen skälen" vilka juridiskt är mycket svårt att uppfylla. ROHUS anser dock att Europakonventionen 1:a tilläggsprotokollet, artikel 2 borde vara till fyllest. Det anser dock sällan domstolarna. Som regel får man avslag och man kan då överklaga till förvaltningsrätt, kammarrätt och högsta domstol, en process som tar ett år men inte på många år haft framgång. Väljer man att hemundervisa under den juridiska processen blir det snart hot om vite eller anmälan till socialtjänst. Skolverkets chefsjurist har bekräftat att hot om socialtjänst är sista åtgärden, även om ROHUS anser detta vara fullständigt felaktigt – det handlar inte om barn som far illa. Med andra ord man måste vara beredd på att strida här.

2) Genom hemmasittning
Man håller barnen hemma utan anmälan och säger att de är hemmasittare. En hemmasittare är ett barn som inte vill gå till skolan och därför stannar hemma. Vi vet ingen hemundervisare som provat detta, men myndigheterna förefaller vara mycket mer toleranta mot hemmasittare än mot föräldrar som deklarerar att de kommer att ta ansvar för att hemundervisa sina barn. Antalet hemundervisare idag i Sverige kan räknas på ena handens fingrar, medan andelen hemmasittare räknas i flera tusen. Räkna dock med att snabbt få ett samtal från rektor och senare ett brev från socialtjänsten.

3) Att flytta från Sverige
Man går i exil. Enklast till någon av våra nordiska grannländer som alla tillåter hemundervisning under olika former. Eller till något anglosaxiskt land som England, USA, Kanada, Nya Zeeland eller Australien där i synnerhet de första fyra har synnerligen stor för hemundervisare men ibland med vissa lokala krav på formerna och utvärdering. Svenskspråkiga Finland är särskilt populärt på grund av det svenska språket, och där särskilt Åland genom närheten till Sverige. Idag känner ROHUS till många familjer med förskolebarn som redan bestämt sig för att hemundervisa och emigrerar redan innan barnen nått skolåldern för hinna etablera sig ordentligt i det nya landet vilket ofta är lättare när barnen är små.

4) Bo utomlands minst sex månader per år
Man ser till att bo utomlands minst sex månader per år. Detta har inte prövats juridiskt men enligt olika skrivningar så framgår att grundregeln är att om man bor mer än sex månader per år utomlands så räknas man inte som boende i Sverige och då gäller inte svensk skolplikt. Detta gäller oavsett var man är skriven. Däremot kan man räkna med mycket korrespondans från skolan om man fortfarande är skriven i Sverige. Räkna också med att vid eventuell domstolsprövning tvingas bevisa frånvaron från Sverige exempelvis med utdrag från kontokort eller andra sätt som bevisar var man faktiskt befunnit sig. ROHUS känner till flera familjer som tillämpar denna modell och vi inväntar deras erfarenheter.

Vad är svaret på frågan?
Vad är då svaret på frågan "Hur hemvisar man i Sverige?" Ja, det enklaste svaret på frågan är att man flyttar från Sverige. Därmed inte sagt att man kan hitta en "illegal" lösning enligt 1) ovan som tolereras av hemkommunen, men det kommer att kräva strid – en strid, som för de som väljer den, dock inte bara är till gagn för den egna familjen utan även för hemundervisning i Sverige i stort

• • •

Mer frågor och svar finns på Frågor & Svars-sidan.

ROHUS-bloggen

ROHUS YouTube kanal

Svenska hemundervisare berättar

GHEC 2012 i Berlin

Berlin-deklarationen

The Rio Principles

• • •

Hur kan man hemundervisa i Sverige?

Forskning och litteratur

Länkar