rohusheaderimage
rohusheaderimage

HEM

AKTUELLT

OM HEMUNDERVISNING

FRÅGOR & SVAR

OM ROHUS

BLI MEDLEM

KONTAKTA OSS

VITESFONDEN

rohusheaderimage
rohusheaderimage

ROHUS - Riksorganisationen för hemundervisning i Sverige

m22

Rohuswww1Om hemundervisning

Här berättar vi kort hemundervisning, något det finns mer åsikter än kunskaper om, även idag när detta skrivs sommaren 2016.

Vad är hemundervisning?
Hemundervisning, som även kallas hemskola, är när föräldrarna tar ansvaret för barnens undervisning under skolåren istället för att skicka dem till skola. Ordet "hem" i hemundervisning syftar mer på relationen till föräldrarna och hemmiljön än på geografin. Hemundervisade barn är ofta aktiva på olika sätt ute i samhället. Hemundervisning har varit en starkt växande skolform världen över under de senaste 30 åren, med flera miljoner hemundervisade barn, framförallt i de anglo-saxiska länderna. Den samlade forskningen visar på utmärkta resultat för hemundervisade barn, både akademiskt och socialt.

Men måste man inte vara utbildad lärare för att kunna undervisa?
Absolut, för att undervisa i skolan krävs en välutbildad kompetent lärare. Men hemundervisning är inte skola och dess framgångsfaktorer skiljer sig radikalt från skolundervisning. I hemundervisning får ett barn individuell undervisning i lugn miljö av de vuxna barn är mest trygga med. Psykologin bakom detta gör att nyfikenhet och en lust att lära blommar på ett sätt som är svårt att åstadkomma i skolmiljö. Det är ett faktum som bekräftas i rader av studier: Pedagogiskt outbildade föräldrar kan i hemmiljö med sina egna barn åstadkomma minst lika bra resultat som välutbildade lärare kan i skolmiljö.

Men hur gör man för att hemundervisa hemma som förälder?
Det finns allt från föräldrar som sätter en skolbänk i ett rum och ställer sig själv som lärare bakom en kateder, som kanske köper en färdig läroplan, till olika former av så kallad unschooling där barnen i hög grad väljer själva vad, hur och när de vill lära sig. Det viktiga att minnas är att i hemundervisning är det den trygga miljön och barn-förälder-relationen som är avgörande för framgång, inte den pedagogiska metodiken.

Fungerar verkligen hemundervisning?
Ja, det gör det. Vill man spetsa till det hela kan man säga att det faktiskt finns mer belägg för att hemundervisning fungerar än att skola fungerar. Studie efter studie visar att hemundervisade barn når utmärkta resultat akademiskt. En studie i Kanada visade till och med att en lågutbildad mor statistiskt sett lyckas bättre med hemundervisning än vad skolan gör med samma barn. Hemundervisning fungerar nästan ännu bättre socialt. Återigen visar en rad studier att hemundervisade barn har färre beteendeproblem, bättre ledaregenskaper och mer sannolikt går till högre utbildning, röstar i val och deltar i samhällslivet som vuxen.

Får man hemundervisa – måste inte alla barn gå i skolan?
Hemundervisning är en giltig utbildningsform som ges stöd i nära dussintalet internationella människorsrätts-konventioner – se Berlin-deklarationen i kolumnen till höger. Hemundervisning är därmed också tillåtet i praktiskt taget alla utvecklade demokratier, inklusive våra nordiska grannländer som alla har läroplikt till skillnad från skolplikt. De mest utmärkande undantagen är Tyskland med sin skollag från 1938 och Sverige med sin skollag från 2011, som bägge har skolplikt snarare än läroplikt och i praktiken förbjuder hemundervisning.

Hur gör man som svensk för att få hemundervisa?
Med dagens svenska skollag och lagtolkning är det tyvärr så i de flesta fall att man måste flytta från Sverige, en form av landsflykt. Man behöver inte flytta långt, det räcker att flytta till Finland, Norge eller Danmark. Särskilt de svensktalande delarna av Finland, exempelvis Åland och Österbotten, är populära för svenska hemundervisare. Som nordisk medborgare är detta en formalitet; inga visum eller arbetstillstånd krävs.

Hur uppstod hemundervisning historiskt?
Frågan är egentligen felställd. Hemundervisning har varit människans skola i 99% av vår tid på jorden. Det är skola som är ett udda inslag i mänsklighetens historia, men kanske ett nödvändigt sådant under industrialismen. Men låt oss tolka frågan som gällande när den moderna hemundervisningen tog fart. De som forskat i frågan menar att på 1970-talet hade hemundervisning globalt gått ner till sin lägsta andel av skolutbildning någonsin, men därefter har den bara ökat. Den amerikanske vänsterliberale pedagogen John Holt brukar sägas vara den moderna hemundervisningens fader. Holt blev desillusionerad även med den alternativa pedagogiken på 1970-talet och kom till slutsatsen att det var skolans form som var problemet. Holt myntade begreppet unschooling och förordade en friare skolmiljö i hemmet. Därefter har hemundervisning spridit sig till många grupper och av olika skäl. Hemundervisningen i USA har ökat från mindre än 10 000 barn på 1970-talet till över 3 miljoner barn idag.

Varför väljer föräldrar att hemundervisa sina barn?
Det finns en stor bredd på skäl till att föräldrar väljer att hemundervisa sina barn. Man kan vilja ha en annan pedagogik med större frihet; man kan ha barn som mobbas i skolan; man kan ha en filosofisk eller religiös övertygelse som man inte tycker får plats inom skolans ram; man kan ha barn med olika särskilda behov som skolan har svårt att sörja för; man kan kan en egen livsstil som egenföretagare med stor frihet och tycka att barnen ska få samma frihet.

Hur ser framtiden ut för hemundervisning i Sverige och världen?
Den brittiske framtids- och kreativitetsforskaren Edward de Bono har sagt att det aldrig funnits något så som kraftfullt som en idé vars tid har kommit. Uppenbart är hemundervisning en idé vars tid har kommit. Samhällsutvecklingen har också inneburit problem för skolan, problem som inte är skolans fel. Skola förutsätter elever som mätta i både mage och hjärta kommer till skolan på morgon, fulla av nyfikenhet och lust att lära. Men allt färre elever gör det idag, vilket skapar problem för skolan. Även om denna utveckling är särskilt stark i Sverige så finns den över hela västvärlden. Samtidigt kan man se att de lokalsamhällen där andelen hemundervisade barn närmar sig 10% så arrangerar föräldrar egna gemensamma aktiviteter för barnen. En del föräldrar går samman och hyr själva lärare för en del av dessa aktiviteter. I vissa amerikanska städer finns lärare som på heltid reser runt till grupper av hemundervisade barn och ger de lektioner som föräldrarna vill ha hjälp med. Vad vi kan se är alltså en gigantisk omflyttning av ansvaret för utbildning från statsmakter till föräldrar – något som är mer i linje med våra människorättskonventioner än nuvarande ordning. Inte heller Sverige kommer i längden att kunna hålla ut i sitt motstånd mot hemundervisning.

• • •

Mer frågor och svar finns på Frågor & Svars-sidan.

ROHUS-bloggen

ROHUS YouTube kanal

Svenska hemundervisare berättar

GHEC 2012 i Berlin

Berlin-deklarationen

The Rio Principles

• • •

Hur kan man hemundervisa i Sverige?

Forskning och litteratur

Länkar