När det gäller LVU och tvångsomhändertagande av barn grundat i hemundervisning så är detta märkligt nog något som faktiskt sker i Sverige, trots att det inte finns något lagstöd för detta. Hemundervisning får och kan enligt svensk lag aldrig vara en grund för ett LVU och tvångsomhändertagande av barn. LVU är en skyddslag som enbart får användas när barn av någon anledning far riktigt illa, inte på grund av hemundervisning och skolfrånvaro.

Det krävs enormt mycket för att socialtjänsten och socialnämnden ska få sätta ett LVU och omhänderta ett barn genom tvång mot barnets och föräldrarnas vilja. Socialtjänsten måste följa de lagar som finns samt regler och riktlinjer som är framtagna av Socialstyrelsen (se LVU – Handbok för socialtjänsten, Socialstyrelsen) och det får aldrig ske på ett godtyckligt sätt. Socialtjänsten får alltså inte agera som någon form av polis åt skolan och hota med eller sätta ett LVU på grund av hemundevisning, stor skolfrånvaro och brytande mot skolplikten. Socialtjänstens uppgift är att se till så barn inte far illa, inte agera som politisk polis för att skrämma folk till lydnad.

Tyvärr följs inte alltid detta och allt för ofta lämnas utrymme för antaganden och tyckanden och irrelevanta omständigheter och brytande mot svenska normer (som tex åsikter kring hemundervisning) kan tas med i socialtjänstens utredning och bedömning. Vilket gör det farligt och hotar rättssäkerheten, då det lämnar utrymme för godtyckliga bedömningar som i värsta fall kan leda till beslut om LVU på felaktiga grunder (som exempelvis hemundervisning).

Oro för Socialtjänsten

Många inom den svenska hemundervisningscommunityn känner idag en stor oro för socialtjänsten. Inte bara de som valt att hemundervisa i Sverige och under en kortare eller längre period medvetet brutit mot skolplikten, utan även de som flyttat utomlands känner ofta oro när de är i Sverige och besöker släkt och vänner. Många känner även stor oro för att ens nämna sina tankar och åsikter kring hemundervisning och många känner stor oro när de vill ansöka om varaktig vistelse utomlands eller flytta från Sverige. Många är oroliga för orosanmälningar som kan leda till utredning hos socialtjänsten och i värsta fall LVU och tvångsomhändertagande av ens barn. 

Det finns några rättsfall i Sverige där hemundervisning och brytande mot skolplikten stått med som en grund för ett LVU och där barn blivit tvångsomhändertagna. Några av dessa fall har fått stor medial uppmärksamhet i Sverige (samt även utomlands). De felaktigheter och godtyckliga bedömningar kring dessa fall har lett till att många känner en stor oro att ens nämna sina åsikter kring hemundervisning.

Däremot så är det många som fått en eller flera orosanmälningar och blivit kontaktade av socialtjänsten och många har även varit oroliga för och ibland även fått muntliga hot om LVU när de till exempel valt att hålla sina barn hemma en period på grund av olika anledningar kopplat till barns mående och en ofungerande skolmiljö. För dem med barn som har problematisk skolgång /stor skolfrånvaro (hemmasittare eller liknande), har orosanmälningar och socialtjänsten kopplats in rätt omgående. Många har även fått hot om orosanmälan till socialtjänsten från skolpersonal och rektor när de nämnt sina tankar om hemundervisning och flytt från Sverige eller när de ansökt om varaktig vistelse utomlands. Och många gånger har socialtjänsten kopplats in även här.

Inga familjer och barn ska behöva känna och leva med denna oro bara för att man är för hemundervisning. Men då det finns många exempel på felaktiga och godtyckliga bedömningar hos socialtjänsten kring hemundervisning och många har dåliga erfarenheter av bemötande från skolpersonal och socialtjänst när de nämnt sina tankar och åsikter kring hemundervisning, så är denna oro många känner idag tyvärr befogad.

ROHUS vill jobba för att det sker en föränding kring detta. Att uppmärksamma att denna problematik och oro finns och samtidigt sprida information kring hemundervisning och hur det ser ut i övriga delar av världen kring hemundervisning kan hjälpa till att skapa förändring.

Rättsprocesser vid vite och LVU

Rättsprocessen kring Vite och LVU sker på liknande sätt i Sveriges Förvaltningsdomstolar (Förvaltningsrätten, Kammarrätten samt Högsta Förvaltningsdomstolen). 

Vid vite så skickar kommunen/utbildningsförvaltningen in en ansökan om vite till Förvaltningsrätten. Blir det en fällande dom så kan man överklaga till Kammarrätten och efter det begära prövning hos Högsta Förvaltningsdomstolen.

Vid LVU så skickar kommunens socialnämnd in en ansökan om LVU till Förvaltningsrätten. Det är Förvaltningsrätten som fattar beslut om LVU. Detta beslut kan sedan överklagas hos Kammarrätten och sedan kan man begära prövning hos Högsta Förvaltningsdomstolen. 

Enligt statistik så godkänner socialnämnden i stort sett undantagslöst socialtjänstens underlag för en ansökan om LVU, och brukar vid frågor från media i uppmärksammade fall, ofta hänvisa till att de har förtroende för de tjänstemän som jobbar på socialtjänsten och litar på deras bedömningar. Enligt statistik så godkänns sedan runt 95 procent av alla LVU fall i Förvaltningsrätten. Att överklaga och vinna i Kammarrätten är ännu svårare för den enskilde och Högsta Förvaltningsdomstolen ger sällan prövningstillstånd. Därför är det viktigt och bra att känna till de lagar och regler om gäller kring LVU samt hur rättsprocessen fungerar och vilka lagar och regler som gäller i domstol, vilket bland annat går att finna en del om i Förvaltningslagen samt Förvaltningsprocesslagen. Samt även vara påläst på övriga lagar som är relevanta för ens fall och vad som gäller kring LVU.

Tidigare rättsfall i Sverige 

Det finns ett flertal fall i Sverige där föräldrar under en kortare eller längre tid medvetet brutit mot skolplikten och det finns ett antal domar både i Förvaltningsrätten, Kammarrätten samt Högsta Förvaltningsdomstolen, där föräldrar blivit dömda och tilldelats vite på grund av brytande mot skolplikten. 

Vid ett antal tidigare fall har föräldrar medvetet brutit mot skolplikten och hemundervisat i flera år i Sverige, där de tilldelats vite men inte fått sina barn omhändertagna enligt LVU. Då socialtjänsten efter genomförda utredningar kommit fram till att föräldrarna har en tillräckligt bra omsorgsförmåga och kan tillgodose barnens trygghet och säkerhet.

Det finns ett fall där hemundervisning och brytande mot skolplikten som ensamt skäl lett till ett LVU. Detta trots att barnen i socialtjänstens utredningar konstaterats ha mått bra och haft hög kunskapsnivå. Samt att socialtjänsten bedömt att föräldrarna haft en grundläggande förmåga att tillgodose barnens omsorgsbehov vad gäller trygghet, säkerhet och utbildning tillräckligt bra i nuläget. 

Domstolen ska alltid döma opartiskt och lika fall ska dömas lika. Detta är bland annat inskrivet i förvaltningslagen och är hela grunden för god förvaltning (5 §, Förvaltningslagen). Detta följs inte alltid och det finns tyvärr brister kring detta i Sverige idag. Även IVO riktar stark kritik och lyfter fram riskfaktorer kring godtyckliga bedömningar (se IVO rapport, Sociala barn- och ungdomsvården).

“Det finns tydlig lagstiftning och föreskrifter samt ett omfattande kunskapsstöd inom socialtjänstområdet. Trots det finns det både politiker, chefer och handläggare som inte känner till innehållet i lagstiftningen eller ens att den finns. Vi menar att det är ett tecken på att kommunerna inte har lyckats med uppgiften att implementera kunskap i hela socialtjänstens organisation.“ (IVO rapport, Sociala barn- och ungdomsvården).

Det finns även ett antal fall där barn blivit tvångsomhändertagna enligt LVU, där hemundervisning och bristande skolgång ansetts som en av flera omsorgsbrister som de grundat ett LVU på. Ett antal fall kring hemskolning som lett till LVU, där hemskolning varit en central del, har fått stor medial uppmärksamhet, både i Sverige men även utomlands. Det finns mycket som tyder på stora felaktigheter kring dessa fall och godtyckliga bedömningar.

Media

För den som vill läsa vidare kring detta så har Magasinet Filter gjort en stor granskning kring skolplikten och hemundervisning i Sverige, där även en del av dessa fall tas upp som en del av den granskningen och de beskriver en del kring problematiken kring detta i Sverige idag. 

Sammanfattning:
De flyr Sverige för att hemskola barn (magasinetfilter.se)

Granskning:
Skolplikt eller bli skolflyktingar – fler vill hemskola barn utomlands (magasinetfilter.se)

Podd:
Skolplikten framför allt: Så drabbas föräldrar till barn med diagnoser (magasinetfilter.se)

För mer ingående information kring allt detta samt viktiga länkar, läs vidare här:*PDF bilaga

LVU – Handbok för socialtjänsten (socialstyrelsen.se)Sociala barn- och ungdomsvården - Slutredovisning av uppdrag att genomföra analyser av tillsynens resultat inom den sociala barn- och ungdomsvården S2019/01922/FST (ivo.se)

en flicka springer på en grusväg i skogen
en flicka springer på en grusväg i skogen

Vad händer om man bryter skolplikten i Sverige?

Brytande mot skolplikten och hemundervisning i Sverige leder idag ofta till vite samt orosanmälningar och utredningar hos socialtjänsten. Rohus ställer sig starkt kritisk till både vite på grund av skolfrånvaro och orosanmälningar till socialtjänsten kopplat till frågor gällande hemundervisning samt hemundervisning som grund för LVU och tvångsomhändertgande av barn, grundat i att detta bryter mot flertalet nationella samt internationella lagar och konventioner.

green leafed trees during daytime
green leafed trees during daytime