Vad är hemundervisning?

two women lying on hammock
two women lying on hammock

Hemundervisning är när föräldrarna under en viss tid ansvarar för sina barns undervisning istället för att barnen går i skolan. Eftersom hemundervisade barn inte bara undervisas i hemmet utan ofta också i hög grad deltar i samhällslivet så vore kanske familjebaserad-undervisning ett bättre begrepp. Idag är dock begreppet hemundervisning etablerat som en direkt översättning av det engelska begreppet "home education". I USA säger man dock oftare "homeschooling" vilket kan översättas till hemskola.

Hemundervisning kan se ut på många olika sätt. Vissa återskapar skolans struktur i sina hem, med läroplan, scheman och utvärderingar. Det är dock allt vanligare att man utgår från barnets eller familjens gemensamma intressen och gör upp planer utifrån dessa.

En filosofisk tanke som en betydande grupp hemundervisande familjer följer är den om samtyckesprincipen. Detta kallas oskolning (unschooling). Oskolande föräldrar undervisar inte sina barn eller anmäler dem till kurser utan deras explicita samtycke.

Men måste man inte vara utbildad lärare för att kunna undervisa?
I hemundervisning får barn individuell undervisning i lugn miljö av de vuxna som barnet är mest trygg med. Detta skapar förutsättningar för att nyfikenhet och lust att lära ska blomma på ett sätt som är svårt att åstadkomma i skolmiljö. Det är ett faktum som bekräftas i rader av studier: Forskning visar att föräldrar utan pedagogisk examen kan åstadkomma minst lika bra resultat med sina egna barn som välutbildade lärare kan i skolmiljö, ofta bättre.

Ibland kan det vara föräldrarna som instruerar, men det kan också finnas andra resurser att tillgå i form av kortare kurser i närområdet eller på nätet. Vissa hemundervisade barn som bor i särskilt framåttänkande skoldistrikt kan till och med få ta del av kurser i den lokala skolan.

I Sverige är hemundervisning, sedan 2011, tyvärr inte en möjlig utbildningsform

three people sitting on a bench in a park
three people sitting on a bench in a park