ROHUS arbetar för att göra hemundervisning till ett valbart utbildningsalternativ i Sverige.

ROHUS grundades av hemundervisande familjer i Sverige år 2008. Vårt syfte är framförallt att arbeta långsiktigt för att åter göra hemundervisning lagligt i Sverige genom kontakter med politiker, myndigheter och media.

ROHUS ger också råd till de svenskar som söker möjligheter att hemundervisa utomlands.

Riksorganisationen för hemundervisning i Sverige

VÅRT SYFTE:

Vi arbetar för mänskliga och europeiska rättigheter.

1. Att FN:s deklaration av de mänskliga rättigheterna när det gäller föräldrarnas rätt att välja utbildning för sina barn (artikel 16.3), efterlevs av beslutsfattare och myndigheter i Sverige.

2. Att Europakonventionens tilläggsprotokoll, artikel 2, efterlevs av beslutsfattare och myndigheter i Sverige, eftersom den i sin helhet inkorporerades som gällande lag 1995, och reservationen mot densamma togs bort.

3. Att det skall tydliggöras i lagtexter och praxis att ”utbildning på annat sätt” inbegriper att barnet hemundervisas av sina föräldrar.

4. Att ”utbildning på annat sätt” (Skollagen 1985:1100, 10 kap 4§) skall finnas kvar i den nya skollagen, och att detta skall tolkas som att hemundervisning i normala fall ska ses som ett fullgott alternativ om inte starka skäl talar däremot.

5. Att Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige blir och förblir remissinstans i utbildningsfrågor.

6. Att kunskap och utbildning ges dem som fattar beslut kring ett barns skolgång, och på lärarutbildningarna, så att de medvetandegörs om punkt 1-4 och om erfarenheterna från hemundervisning i Sverige och andra länder.

blue flag on pole near building during daytime
blue flag on pole near building during daytime

Vår historia

Så började ROHUS...

ROHUS grundades av hemundervisande familjer i Sverige år 2008 då hotet om förbud mot hemundervisning hängde över landet. Dessvärre genomfördes lagändringen, vann laga kraft 2011 och påverkade då ungefär 100 barn. Barnen och deras familjer som drabbades av beslutet kom då att hotas av vite eller riskerade socialtjänstingripanden. Inte för att de blivit mer otrygga familjer utan för att de ville fortsätta hemundervisa trots det nyfattade beslutet som i praktiken innebar förbud mot hemundervisning. Flera familjer valde därför att bege sig till Åland och kom där att kallas "skolflyktingar". Just nu befinner sig runt 80-90 barn på Åland för att föräldrarna vill ge deras barn en så god start i livet som möjligt. Även andra länder har fått ta emot svenska "skolflyktingar". De vanligaste länderna förutom Åland är troligen Danmark, Spanien, England och USA.

Sedan starten och efter lagändringen arbetar ROHUS med att försöka få upp hemundervisning på agendan med målet att det återigen ska bli ett godtagbart utbildningsalternativ.

ROHUS ger också råd till de svenskar som söker möjligheter att hemundervisa utomlands.

Mediala milstolpar

Intervju med hemundervisande familj i Sverige.

Jonas Himmelstrand, dåvarande ordförande för ROHUS, föreläser om Hemundervisning på FreedomFest i Stockholm 2013

Reportage om hemundervisning - 2008

Föreläsning om hemundervisning - 2013

Föreläsningsserie om hemundervisning - 2009

Första delen av fem om hemundervisningen, hur det sett ut i Sverige och vad som skett sedan. Det går att lyssna på nästa del genom att klicka på pilen framåt.

Debatt om hemundervisning på UR - 2010

Representant för ROHUS debatterar hemundervisningens vara eller inte vara på UR 2010

Reportage på SVT om hemundervisning - 2010

Representant för ROHUS intervjuas om den kommande lagändringen som beslutades 2010.

bild på artikelbild på artikel

Insändare DN - december 2022

ROHUS ger argument för varför Skolplikten bör ersättas med läroplikt. För barnens och demokratins bästa. Läs fulltext här.

Serie artiklar om hemundervisning SVT - 2016

En av artiklarna i en serie om en hemundervisande familj och svårigheterna för dem som väljer denna skolform i Sverige. Klicka dig vidare till nästa artikel direkt på SVT:s webbsida.

Uppföljning av artiklar från 2016 - 2017

Uppföljning av artikelserien om hemundervisning från 2016.

Intervju med Michael Donnelly från HSLDA - 2022

Intervju med Michael Donnelly under GHEX (Global Home Education Exchange) i Paris, oktober 2022.

Martin Book
Ordförande

Marita Sandberg
Vice ordförande

Ellinor Petersen
Sekreterare

Kristin Mörck - Ledamot

Amanda Rönn - Ledamot

Cina Monn Enge - Suppleant

ROHUS Styrelse

Jens Peter de Pedro - Suppleant

Ellinor Petersen
Ellinor Petersen
Ledamoter och suppleanter

Stadgar för Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige

Antagna vid det initierande mötet 2008-05-26

§1 Riksorganisationens namn är Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige.

§2 Riksorganisationen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§3 Riksorganisationens syfte är att verka för:

  • att FNs deklaration av de mänskliga rättigheterna när det gäller föräldrarnas rätt att välja utbildning för sina barn, efterlevs av beslutsfattare och myndigheter i Sverige.

  • att Europakonventionens tilläggsprotokoll, Artikel 2, efterlevs av beslutsfattare och myndigheter i Sverige, eftersom den i sin helhet inkorporerades som gällande lag 1995, och reservationen mot densamma togs bort.

  • att det skall tydliggöras i lagtexter och praxis att ”utbildning på annat sätt” inbegriper att barnet hemundervisas av sina föräldrar.

  • att ”utbildning på annat sätt” (Skollagen 1985:1100, 10 kap 4§) skall finnas kvar i den nya skollagen och att detta skall tolkas som att hemundervisning i normala fall ska ses som ett fullgott alternativ om inte starka skäl talar däremot.

  • att Riksorganisationen för hemundervisning i Sverige blir och förblir remissinstans i utbildningsfrågor.

  • att kunskap och utbildning ges dem som fattar beslut kring ett barns skolgång, och på lärarutbildningarna, så att de medvetandegörs om punkt a-d och om erfarenheterna från hemundervisning i Sverige och andra länder.

§4 Riksorganisationen har sitt säte i Sala Kommun.

§5 Riksorganisationens räkenskapsår tillika verksamhetsår är 1 juli -- 30 juni.

§6 Stadgeändringar kan göras vid riksorganisationens årsmöte.

§7 Medlem i riksorganisationen kan den bli som stödjer organisationens stadgar, har betalt medlemsavgift och har fyllt 16 år.

§8 Den medlem som motverkar organisationens syfte kan uteslutas ur organisationen. Uteslutande avgörs vid två på varandra följande medlemsmöten med minst tre veckors mellanrum.

§9 Riksorganisationens styrelse skall bestå av fem ledamöter; ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och ledamot. Utöver dessa skall väljas minst två suppleanter. Styrelsen väljs av årsmötet med acklamation, rösträkning vid tvivel. Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet. Minst fem närvarande styrelseledamöter krävs för beslut.

§10 Vid årsmötet skall väljas revisor och revisorssuppleant, samt valberedning bestående av två ledamöter.

§11 Firmatecknare för riksorganisationen är Ordföranden och Kassör var för sig.

§12 Årsmöte skall hållas varje år senast den 15 september. Kallelse skall vara medlemmarna tillhanda minst två månader i förväg. Möteshandlingar skall vara medlemmarna tillhanda minst tre veckor i förväg.

Rösträtt på årsmötet har medlem som betalat in medlemsavgift senast samma dag som årsmötet hålles.

Extra årsmöte får hållas för visst angivet ärende av större vikt. Extra årsmöte får utlysas av styrelsen samt påkallas av revisorn och revisorssuppleanten gemensamt eller av minst hälften av medlemmarna. Begäran om ett extra årsmöte skall ske skriftligt till styrelsen, revisorn och revisorssuppleanten och innehålla uppgift om de ärenden för vilka extra årsmöte påkallats. Om styrelsen inte är fungerande må extra årsmöte utlysas av revisorn och revisorssuppleanten gemensamt.

§13 Medlemsavgiftens storlek skall beslutas av årsmötet och gäller räkenskapsåret (2009/10 är den 100kr/år). Den gäller för enskild medlem och familj i samma hushåll. Medlemsförteckning med varje individuell medlem skall föras. Registret innehåller inte personnummer. Medlemsförteckningen behålls strikt inom organisationen, och lämnas inte ut till tredje part.

§14 Riksorganisationen kan upplösas efter beslut på två efter varandra följande årsmöten. Eventuella tillgångar skall delas lika mellan organisationens medlemmar precis innan upplösning.

gold angel figurine on white surface
gold angel figurine on white surface

Bli medlem!

Det är lätt att bli medlem i ROHUS. För närvarande är medlemsavgiften 100 kr per familj, där alla fyllda 16 år i familjen kan vara medlemmar.

SWISH: 0703 64 92 86.
MEDDELANDE: Ditt efternamn + epost.

För betalningar från utlandet, kontakta vår kassör:

marita@rohus.nu

Kontakta oss

info@rohus.nu

0703 64 92 86